mobirise.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

News.

::::::ข่าวล่าสุด::::::

22-23 กรกฏาคม 2560 - การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์ความรู้วิชาการและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู้โรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษา    

                                           สังกัด สพฐ. ในจังหวัดจันทบุรี

31       กรกฏาคม 2560 - การประชุมวิชาการ ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา2560

ภาพแห่งความทรงจำ...เราคือวิทยาศาสตร์

อบรมSTEM ครู ม.ปลาย

การอบรมโครงการบูรณาสะเต็มศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ,14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560

อบรมSTEM ครู ม.ต้น

การอบรมโครงการบูรณาสะเต็มศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ,14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560

ค่ายวิทยาศาตร์สำหรับนักเรียน ม.1

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 วันที่ 10 มิถุนายน 2560

พิธีทำข้อตกลง(MOU)ด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
Cr.วามณี เลิศธัญญา กีรติยา ประดิษฐ์ศิลป์ นักเรียนชุมุมถ่ายภาพ (ภาพจากเพจศรียาโพสต์)

อบรมขยายผลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

อบรมขยายผลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560

ประชุมห้องเรียนพิเศษวิทย์ ชุด1

การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาตร์ ภาคตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมสิริรำไพพรร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
(ภาพพิธีเปิดและภาพโครงงานทดลอง)
Cr.ปาจรีย์ แก้วเจริญ

ประชุมห้องเรียนพิเศษวิทย์ ชุด2

การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาตร์ ภาคตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมสิริรำไพพรร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
(ภาพพิธีเปิด , ภาพโครงงานสิ่งประดิษฐ์ , โครงงานคอมพิวเตอร์)
Cr.ฅนภูธร

ประชุมห้องเรียนพิเศษวิทย์ ชุด3

การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาตร์ ภาคตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมสิริรำไพพรร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
(ภาพบรรยากาศในงานและภาพโครงงานทดลอง)
Cr.ภาริณี จันทร์แสง

ประชุมห้องเรียนพิเศษวิทย์ ชุด4

การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาตร์ ภาคตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมสิริรำไพพรร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
(ภาพบรรยากาศในงานและภาพโครงงานคณิตศาสตร์)
Cr.ประสพ สุขสบาย

วิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 และห้อง10 ทัศนศึกษาเพื่อหาหัวข้อการทำโครงงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

รณรงค์ขยายผลโครงการคาร์บอนต่ำสูู่โรงเรียน

3 สิงหาคม 2560