Mobirise Site Creator

 

รายละเอียดผลการประเมินจาก สมศ

SIYA Model

กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใช้ SIYA Model

กรอบแนวทางการประเมิน สมศ.รอบ4 

ประกาศมาตรฐานของโรงเรียน ประจำปี 2564

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 28 มี.ค. 62

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 4 มี.ค. 62

SAR หน้าเดียว 2563

โรงเรียนศรียานุสรณ์

ข้อมูล SAR 2563
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

แบบฟอร์ม SAR
ของครูรายบุคคล 2564

แบบฟอร์ม SAR
ของกลุ่มสาระ 2563

ข้อมูลและสารสนเทศ

  ณ วันที่ 9 พ.ย. 2562

แบบการรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ