Website Builder

กรอบแนวทางการประเมิน สมศ.รอบ4 

ประกาศมาตรฐานของโรงเรียน ประจำปี 2562

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 28 มี.ค. 62

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 4 มี.ค. 62