กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ขอต้อนรับทุกท่านที่เช้าชมเวปไซต์ของเรา
 
เมนูบ้านกีฬา
หน้าบ้านกีฬา
ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระ
ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาฯ
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
สื่อ/นวัตกรรม
ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาที่เปิดสอน
การให้ความร่วมมือกับชุมชน
ข้อมูลการนิเทศ
ข้อมูลขอรับการสนับสนุนฯ
ข้อมูลการใช้วิทยากรท้องถิ่น
ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน
ภาพกิจกรรมบ้านกีฬา
รายงานผลการแข่งขัน
จดหมายถึงบ้านกีฬา

 

 

.

link แนะนำ
โรเรียนศรียานุสรณ์
เวชมรมยูโด ร.ร.ศรียานุสรณ
เวปบอร์ดชมรมยูโด
การกีฬาแห่งประเทศไทย
สำนักงานสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

หัวหน้าบ้านกีฬา
 
 

นายพรชัย ผู้ช่วย

ประธานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

**หมายเหตุ เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป หน้าจอขนาด 1024x768 ขึ้นไป **
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์
ถ.ศรียานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทร 0-3931-1225