https://mobirise.com/

บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ

ประธาน กสร.การงานอาชีพฯ

นางมณี พูลทรัพย์
รองประธาน กลุ่มสาระฯ

นางสาวกันตพร ปุสสเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนลินทิพย์ เพชรวงษ์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวลักษณ์ บุญยัง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนาวดี ฉายวิเศษพล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์ มกระธัช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

รายวิชาที่สอน

การงานอาชีพ ม.4

นายสุรศักดิ์ ปักการะโถ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุริยัน นุกูลกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธานันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา พูลกสิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวช่อผกา จันทรากร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย

ครูผู้ช่วย

นางศิวพร สุขวังไทร

ครูผู้ช่วย

นางสาววไลพร สุขใส

ครูอัตราจ้าง