:: menu :: :: sitemap :: :: contact us::

 

 
 

ที่

วัน เดือน ปี

รายการ

ในฝ่าย/งาน

1

6 มี.ค. 2550

ร่วมจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.6

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

2

29 มี.ค.2550

จัดกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 12

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3

5 เม.ย.2550

ช่วยงานการประชุมผู้ปกครองม.1 , ม.4

กิจการนักเรียน

4

6 เม.ย.2550

ช่วยงานวันบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 12 ที่วัดสวนมะม่วง

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและศูนย์กัลยาณมิตร

5

13 เม.ย.2550

ช่วยงานทำบุญตักบาตรรถวายแด่พระสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 266 วัด

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและศูนย์กัลยาณมิตร

6

24 เม.ย. 2550

ช่วยงานพิธีสู่อ้อมกอดพ่อแม่ ของเยาวชนที่บรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่12

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและศูนย์กัลยาณมิตร

7

14 พ.ค.2550

ช่วยงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

8

15 พ.ค.2550

จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

9

16 พ.ค.2550

20 ก.พ.2551

ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชน ตามโครงการชุมนุมต้นกล้าธรรมาภิบาล (ทุกวันศุกร์)

งานส่งเสริมประชาธิปไตย/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10

21 พ.ค.2550

กกต.จังหวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 3 คน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

11

23 พ.ค.2550

จัดประชุมองค์การนักเรียน ครั้งที่ 1 ในชั่วโมงที่ 8

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

12

23 พ.ค.2550

เสนอโครงการจัดกีฬาประเพณี ศรียาฯ-เบญจฯ

คณะกรรมการนักเรียน

13

4-5 มิ.ย.2550

ดำเนินการซักซ้อมพิธีไหว้ครู

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

14

7 มิ.ย.2550

จัดพิธีไหว้ครู

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

15

15-17 มิ.ย.2550

ร่วมโครงการกล้าแผ่นดินที่จังหวัดสระแก้ว

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

16

19 มิ.ย.2550

จัดประชุมเครือข่ายโครงการ ดอกบัว สีรุ้ง ครั้งที่ 1

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

17

26 มิ.ย.2550

จัดประชุมองค์กรนักเรียน ครั้งที่ 2 ในชั่วโมงที่ 8

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

18

1-30 มิ.ย.2550

ดำเนินการเสนอโครงการกีฬาประเพณีโดยใช้หลักธรรมาภิบาลต่อโรงเรียนถ้าได้รับอนุมัติ ก็ทำต่อไป

คณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

***หมายเหตุ จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน ทุกวันศุกร์ ชั่วโมงที่ 7 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อเตรียมการ

ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.1 ตามโครงการชุมนุมต้นกล้าธรรมาภิบาลโดย

เป้าหมาย คือ ให้น้องม.1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลัก

ที่

วัน เดือน ปี

รายการ

ในฝ่าย/งาน

19

1 มิ.ย.-31 ก.ค.2550

เตรียมจัดนิทรรสการ เพื่อจัดในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

20

20 มิ.ย. -21 ธ.ค.2550

ดำเนินโครงการดอกบัวสีรุ้ง (สู่ความเป็นรูปธรรม)

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

21

24 ก.ค.2550

จัดประชุมองค์นักเรียนครั้งที่ 3 ในชั่วโมงที่ 8

คณะกรรมการนักเรียน

22

1-30 ส.ค.2550

รวมจัดงานนิทรรศการวิชาการกับโรงเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

23

21 ส.ค.2550

จัดประชุมองค์นักเรียน ครั้งที่ 4 ในชั่วโมงที่ 8

คณะกรรมการนักเรียน

24

1-3 ต.ค.2550

ดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

งานส่งเสริม

25

5 ต.ค.2550

สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1

คณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

26

1 พ.ย.-11 ธ.ค. 2550

เตรียมการฝึกซ้อมกองเชียร์เพื่อร่วมงานมหกรรม กีฬา กรีฑา ของจังหวัด

คณะกรรมการนักเรียน

/ทุกฝ่ายของโรงเรียน

27

20 พ.ย.2550

จัดประชุมองค์นักเรียน ครั้งที่ 5 ในชั่วโมงที่ 8

คณะกรรมการนักเรียน

28

12-14 ธ.ค.2550

ร่วมงานมหกรรมกีฬา กรีฑาของจังหวัดโดยร่วมประกวดกองเชียร์

คณะกรรมการนักเรียน

/ ทุกฝ่ายของโรงเรียน

29

25 ธ.ค.2550

จัดประชุมองค์นักเรียน ครั้งที่ 6 ในชั่วโมงที่ 8

คณะกรรมการนักเรียน

30

24 ธ.ค.2550-

4 ม.ค. 2551

ดำเนินการรับสมัครทีมนักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเป็นคณะกรรมการนักเรียนปี 2551

คณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

31

28 ธ.ค. 2550

จัดงานทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 80 รูปเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2551

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

32

15 ม.ค. 2550

สรุปผลการดำเนินการโครงการดอกบัวสีรุ้ง

คณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

33

22 ม.ค.2550

จัดประชุมองค์นักเรียน ครั้งที่7 ในชั่วโมงที่ 8

คณะกรรมการนักเรียน

34

2 ม.ค.-4 ก.พ.2551

เตรียมการเลือกตั้ง การหาเสียง การรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกคณะกรรมการนักเรียนปี 2551

คณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

35

5 ก.พ.2551

ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 2551

คณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

36

15ก.พ.2551

สรุปผลการดำเนินโครงการชุมนุมต้นกล้า

ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

35

5 ก.พ.2551

ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 2551

คณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

36

15ก.พ.2551

สรุปผลการดำเนินโครงการชุมนุมต้นกล้า

ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

***คณะกรรมการนักเรียน มีโครงการใหม่ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน ซึ่งเป็นโครงการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเน้นการใช้ชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการซึ่งในตารางนี้ไม่ได้ระบุไว้เนื่องจากต้องหาช่วงเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป