Mobirise Website Builder

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่ปรึกษางานส่งเสริมวินัยนักเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

(นอกหลักสูตร)

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

หัวหน้างานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานสำนักงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การมาเรียนของนักเรียน