https://mobirise.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์

News.

::::::ข่าวล่าสุด::::::

15 กรกฏาคม 2560 - ตรวจระเบียบวินัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมชยางกูร

16 กรกฎาคม 2560 - ตรวจระเบียบวินัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมชย่างกูร

17 กรกฎาคม 2560 - ตรวจระเบียบวินัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมชยางกูร

9 สิงหาคม 2560 - กิจกรรม "เวทีคนกล้า ศรียาคนเก่ง" 2017
ภาพกิจกรรม...ของ กลุ่มบริหารงานบุคคล