https://mobirise.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

::::::ประวัติและที่ตั้งโรงเรียนศรียานุสรณ์::::::


                โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่สืบเนื่องมาจาก โรงเรียนหญิงมณฑลจันทบุรีที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าจันทบุรีเหนือศาลาท่าหลวง ถนนท่าช้างตรงข้ามกับวัดจันทนาราม แต่เนื่องจากมีบริเวณคับแคบขาดสนามเด็กเล่น หม่อมเจ้าสฤษดิเดชชยางกูร สมุหเทศาภิบาล มณฑลจันทบุรี และพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์

ข้าหลวงธรรมการ ได้ร่วมกันจัดหาสถานที่ ที่เหมาะสมใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ 37 ไร่ แต่ได้แบ่งให้โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 10 ไร่เศษ และทางราชการได้ตัดถนนรอบบริเวณโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนศรียานุสรณ์ จึงเหลือพื้นที่เพียง 5 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา


                โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 ณ บริเวณที่เป็นโรงเรียนปัจจุบัน อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 12 วา 2 ศอก ยาว 13 วา 2 ศอก ฐานรากหล่อเสาคอนกรีต เสาใต้พื้นชั้นล่างก่ออิฐถือปูน มีขนาดห้องกว้าง บรรจุนักเรียนได้ห้องละ 40 คน รวม

ทั้งสิ้น 12 ห้อง ห้องกลางเป็นห้องโถงใหญ่ ใช้เป็นห้องประชุมนักเรียน อาคารเรียนหลังนี้สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2462 ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “ศรียานุสรณ์” เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2463 ได้ท้าการเปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2463 ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียนครั้งแรก 7 ห้อง

ครู 8 คน นักเรียน 205 คน ครูใหญ่คนแรกชื่อ คุณครูสุวรรณวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ช่วงชั้นที่ 3 - 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ช่วงชั้นที่ 3) รับเฉพาะนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) รับนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย ในปีการศึกษา 2558 มีจ้านวนทั้งสิ้น 3,172 คน จ้านวนครู 162 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน และอัตราจ้างชาวต่างประเทศ 13 คน จัดชั้นเรียน 75 ห้อง 10-10-8/15-15-17 มี

พื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ต้าบลวัดใหม่ อ้าเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ผู้อ้านวยการคนปัจจุบันคือ นายประชง วัฒนชัย

::::::วิสัยทัศน::::::


                สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม เป็นผู้น้าทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

::::::อัตลักษณ์::::::


รักเรียนรู้ คู่ท้าดี

::::::เอกลักษณ์::::::


มีความรู้ คู่คุณธรรม
::::::ค่านิยม::::::


มีคุณธรรม ล้้าเลิศวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ร่วมใจพัฒนา

::::::พันธกิจ::::::


1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้ารงชีวิต

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. ยกระดับคุณภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล