Mobirise

บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

Health and Physical Education

นายพรชัย  ผู้ช่วย

ประธานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา.

นางอบุลวนา  วงเวียน

รองประธานกลุ่มสาะสุขศึกษาและพลศึกษา.

นางธนิษฐ์นันท์   ภัทรพงค์

รงประธานกลุ่มสาระฯ/เหรัญญิก.

นายณรงค์ชัย  สิทธิปัญญา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

นายสมัย   เพิ่มผล

ฝ่ายกิจกรรม.

นายวุฒินันท์   สัจจวาที

ฝ่ายกีฬา

นางสาวทิวาร์   ศรนรินทร์

ฝ่ายวิชาการ

.

นายณรงค์ชัย   รอดอยู่

ฝ่ายกิจกรรม

.

นางสาวศิรินภา  ศรีสวัสดิ์

ฝ่ายสารสนเทศ/เลขานุการ

.