https://mobirise.com/

ข้อมูลจำนวนคาบสอน

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม   

นางธนิษฐ์นันท์ ภัทรพงศ์                  -     IS,สุขศึกษา ม.๑,ม. ๒ ๑๖ ๑๖

นายสมัย เพิ่มผล                                -    พลศึกษา ม.๑,ม.๒ ม.๕ ๑๕ ๑๕

นางอุบลวนา วงเวียน                        -    สุขศึกษา และพลศึกษา ม.๖ ๑๕ ๑๕

นางสาวศิรินภา ศรีสวัสดิ์                  -    พลศึกษา ม.๓,ม.๔ ๑๗ ๑๗

นางสาวทิวาร์    ศรนรินทร์               -    สุขศึกษา ม.๔ ๑๔ ๑๔

นายณรงค์ชัย สิทธิปัญญา                -    สุขศึกษา และพลศึกษา ม.๖ ๑๕ ๑๕

นายวุฒินันท์ สัจจวาที                       -    สุขศึกษา ม.๕ ๑๕ ๑๕

นายณรงค์ชัย รอดอยู่                       -    สุขศึกษา และพลศึกษา ม.๑,ม.๒,ม.๓ ๑๕ ๑๕

นายพรชัย ผู้ช่วย IS,                        -    พลศึกษา ม.๔,ม.๕ ๑๒ ๑๒