https://mobirise.com/

โครงสร้างหลักสูตร


 •    ชั้น ม.๑          -    วิชาสุขศึกษา ๐.๕  หน่วยกิต  ๒๐  คาบ

 •                          -   วิชาพลศึกษา  ๐.๕ หน่วยกิต  ๒๐  คาบ
      
 •    ชั้น ม.๒         -    วิชาสุขศึกษา ๐.๕   หน่วยกิต ๒๐   คาบ 
 •                          -    วิชาพลศึกษา๐.๕   หน่วยกิต ๒๐   คาบ
          
 •    ชั้น ม.๓          -   วิชาสุขศึกษา  ๐.๕ หน่วยกิต ๒๐   คาบ                                              
 •                          -    วิชาพลศึกษา  ๐.๕ หน่วยกิต ๒๐  คาบ                                           
  
 •    ชั้นม.๔           -    วิชาสุขศึกษา  ๐.๕ หน่วยกิต ๒๐  คาบ                                         
 •                          -    วิชาพลศึกษา  ๐.๕ หน่วยกิต ๒๐  คาบ                                        

 •     ชั้น ม.๕         -    วิชาสุขศึกษา   ๐.๕ หน่วยกิต ๒๐  คาบ                                        
 •                          -    วิชาพลศึกษา   ๐.๕ หน่วยกิต ๒๐  คาบ                                       
  
 •     ชั้น ม.๖         -    วิชาสุขศึกษา  ๐.๕ หน่วยกิต ๒๐ คาบ                                          
 •                          -    วิชาพลศึกษา   ๐.๕ หน่วยกิต ๒๐ คาบ