Mobirise        โครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระฯ

               นายพรชัย ผู้ช่วย

               ( ประธานกลุ่มสาระฯ )


                นางอุบลวนา วงเวียน

              (รองประธานกลุ่มสาระ)


                   นางธนิษฐ์นันท์ ภัทรพงศ์

                 (รองประธานกลุ่มสาระฯ/เหรัญญิก)
นางสาวทิวาร์ ศรนรินทร์                                                                                  นายสมัย เพิ่มผล
   ( ฝ่ายวิชาการ )                                                                                           ( กิจกรรม )


                                                                                 
      นายณรงค์ชัย รอดอยู่                                                                                     นายวุฒินันท์ สัจจวาที
   (กิจกรรม)                                                                                                    ( ฝ่ายกีฬา )       นายณรงค์ชัย  สิทธิปัญญา                                                                              นางสาวศิรินภา ศรีสวัสดิ์
         (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ )                                                                                 (ฝ่ายสารสนเทศ/เลขานุการ )