best responsive site building software


 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์

By   posted July 20, 2016

วิสัยทัศน์


            “มุ่งส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ประสานร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาระบบการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ”


พันธกิจ

            1. ใช้กระบวนการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน

            2. ยกระดับคุณภาพการแนะแนวของศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

                โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีให้ได้มาตรฐาน

            3. พัฒนาระบบการดำเนินงานแนะแนวโดยการประสานร่วมมือของภาคีเครือข่าย