mobirise.com


 

วิสัยทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นผู้นำทางภาษา รักษาวัฒนธรรมชาติ ฉลาดใช้แหล่งเรียนรู้ ก้าวสู่สากล