Mobirise


 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์

By   posted July 20, 2016

วิสัยทัศน์            มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และมีคุณธรรม พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

พันธกิจ            1.  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

                        2.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรชีวิต

                        3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในงานประดิษฐ งานบ้าน งานเกษตร งานธุรกิจและงานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์