Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 17 December 2011 00:39

 

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวรุ้งระวี  อังคะนาวิน
ครู คศ.
3 หัวหน้า

นายวุฒินันท์  สัจจวาที                     ครู คศ. 3                             รองหัวหน้า

นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์                   ครู คศ. 3                              ผู้ช่วย

นางธนาวิชญ์  สุขวัฒนะ                    ครู คศ. 3                              ผู้ช่วย

นางใกล้รุ่ง  เจิมสุวรรณ                     ครู คศ. 3                              ผู้ช่วย

นางวิไลรัตน์  เสนารักษ์                      ครู คศ. 3                              ผู้ช่วย

นางจุฬาลักษณ์  บุญคุ้ม                    ครู คศ. 2                              ผู้ช่วย

นายสุรศักดิ์  ปักการะโถ                    ครู คศ. 2                              ผู้ช่วย

นางจรีรัตน์  เจริญสรรพพืช                 ครู คศ. 2                              ผู้ช่วย

นางนฤมล  ปักการะโถ                      ครู คศ. 2                              ผู้ช่วย

นายศิริพงษ์  โคกมะณี                      ครู คศ. 1                              ผู้ช่วย

นางสาวณิชาภา  ชนะชัยรุ่งกมล           ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย

นางสาวมนัทยา  สายบัว                    ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย

นางสาวสุภาดา  สาคเรศ                   ครูอัตราจ้าง                        ผู้ช่วย

นางสาวสุรีย์  สระมณี                       ลูกจ้างชั่วคราว                     ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.  จัดทำแผนงาน/โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี

2.  จัดเจ้าหน้าที่ประจำห้องประชาสัมพันธ์นำเสนอความรู้ข่าวสารสาระ ความบันเทิง แก่นักเรียน
และอำนวยความสะดวกและต้อนรับแขกที่มาติดต่อ

3.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ชื่อเสียง ความก้าวหน้าของโรงเรียน แก่บุคลากรภายในโรงเรียน
และชุมชนในรูปเอกสาร จดหมายข่าว เสียงตามสาย แผ่นพับ หรือสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม

4.  จัดทำ Website ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ

5.  จัดทำป้ายประกาศต่างๆ ป้ายต้อนรับ ป้ายนิเทศของโรงเรียน

6.  ประสานงานกับสื่อมวลชนในท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน

7.  จัดพิธีกรดำเนินการในโอกาสต่างๆ

8.  ประสานงานกับกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อจัดการประชาสัมพันธ์

9.  ประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปีการศึกษา

10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

Last Updated on Friday, 17 February 2012 12:30