Mobirise

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุนันทา โภชเจริญ

ประธาน กสร.ศิลปะ

นายธนาชัย บุญนาศักดิ์
รองประธาน กลุ่มสาระฯ

นางสาววารินทร์ พูลกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพันธศักดิ์ โพธิเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยพฤกษ์ ชำนาญเท

ครูชำนาญการพิเศษ

นายโชคพิสิฐ สุดแท้

ครูชำนาญการพิเศษ