top bootstrap site maker software download

บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสมหมาย  โอภาษี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายอาดุน  ช้างแก้วมณี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวไพเราะ  คณะพูล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา  เมธกกุล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางกรวิกรานต์  เจริญพวก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัศมี  เนตรสมานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร  วรรณพยัญ

ครูชำนาญการ

นายพิสุทธิ์  เฮมสกุล

ครู 

นางสาวกวิตา  เจริญเมือง

ครูผู้ช่วย

นายชลอ  พูลทรัพย์

ครูอัตราจ้าง

นางสมหญิง  สิทธิบุศย์

พนักงานธุรการ ระดับ 3